Skip to main content

Det Godes Enhed, Kristen Helbredelse, Menneskers Begreb Om Gud // Unity of Good, Christian Healing, The People's Idea of God – Paperback (Danish)

Wholesale price: $18.00

SKU:
P125B13576DA
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
P
F_family:
Book
Format:
Paperback
P_family:
Unity of Good, Christian Healing, The People's Idea of God
Language:
Danish
Combined_Sort:
81

Unity of Good & Two Sermons translated into Danish


Disse tre værker af Mary Baker Eddy belyser den forvandlende virkning, et opløftet syn på Gud og en forståelse af Hans kærlige natur kan have på ens velvære. De forklarer, hvordan et korrekt syn på Gud kan fremskynde moralsk og åndeligt fremskridt, sundhed og omsorg og Kristen helbredelse som praktiseret af Kristus Jesus og hans første tilhængere.

Det Godes Enhed udforsker Guds natur som det højeste gode og viser, hvordan forståelsen af dette gør én i stand til at bevise, at det onde er magtesløst.
Kristen Helbredelse er baseret på Markus Evangeliet 16:17, 18 og fortæller, hvordan moralske og fysiske helbredelser udført af Jesus og hans første tilhængere stadig er af værdi for kristen udøvelse i dag.

Menneskers Begreb om Gud er baseret på Paulus’ Brev til Efeserne 4:5 og undersøger den forvandlende virkning, et opløftet syn på Gud kan have på ens helbred og fremgang i at bevise videnskabelig kristendom i det daglige.

Tosproget udgave med engelsk på modstående sider. 

These three works by Mary Baker Eddy illumine the transforming effect an uplifted view of God and an understanding of His loving nature can have on one’s well-being. They explain how a correct view of God can promote moral and spiritual progress, health and welfare, and Christian healing as practiced by Christ Jesus and his early followers.

Unity of Good explores the nature of God as supreme good and shows how the understanding of this enables one to prove evil powerless.

Christian Healing is based on Mark 17: 17, 18 and tells how the moral and physical healings performed by Jesus and his early followers are still intrinsic to Christian practice today.

The People’s Idea of God is based on Ephesians 4:5, and examines the transforming effect an uplifted view of God can have on one’s health and one’s progress in demonstrating scientific Christianity in daily life.

Bilingual edition with English on facing pages. 

Language: Danish 
Weight: 0.387 lbs (0.175 kg) 
Length: 63 pages
ISBN: 978-0-87952-105-9
Paperback