Skip to main content

Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego (E-book wydanie) (Polish — eBook) - (PDF)

Wholesale price: $9.99

SKU:
DP025EP094PL
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
D
F_family:
eBook
Format:
PDF
P_family:
Science and Health with Key to the Scriptures
Language:
Polish
Combined_Sort:
621

Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego (E-book wydanie) (Polish — eBook Edition) - PDF ONLY

DOPAEBKSH0PL
W podręczniku Chrześcijańskiej Nauki  Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego
Mary Baker Eddy wyjaśnia naukowe prawa leżące u podłoża nauk i uzdrowień Chrystusa Jezusa. Od pierwszego rozdziału zatytułowanego „Modlitwa”, przez egzegezę ksiąg Genesis i Apokalipsy do Glosariusza terminów biblijnych, autorka zaprasza czytelników do głębokiego rozważania wszystkości Boga, doskonałości człowieka jako Bożego duchowego stworzenia i  doświadczania skutków, jakie zrozumienie tych faktów niesie, mianowicie wolności od grzechu, choroby i śmierci – tak właśnie jak to miało miejsce w czasach biblijnych.

Wydanie dwujęzyczne z angielskim tekstem po stronie przeciwległej

In the Christian Science textbook, Science and Health with Key to the Scriptures, Mary Baker Eddy explains the scientific laws behind the teachings and healings of Christ Jesus. From the first chapter, “Prayer,” to her exegesis of Genesis and Revelation, to a Glossary of biblical terms, the author invites readers to deeply consider the allness of God, the perfection of man as God's spiritual creation, and how an understanding of these facts can free one from sin, disease, and death—just as they did in biblical times.

Bilingual edition with English on facing pages.

PDF - 98.4 MB