Skip to main content

Den gudomliga Vetenskapens grunddrag, Nej och ja Rudimental Divine Science, No and Yes

By Mary Baker Eddy

$18.00
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
P
F_family:
Hardcover
Format:
Hardcover
P_family:
Rudimental Divine Science, No and Yes
I_family:
Den gudomliga Vetenskapens grunddrag, Nej och ja
Language:
Swedish
Combined_Sort:
51
Author:
Mary Baker Eddy
SKU:
P125B13279SW

Den gudomliga Vetenskapens grunddrag
Mary Baker Eddy använder sig av frågor och svar för att förklara de grundläggande idéerna i Kristen Vetenskap. Den första frågan lyder: ”Hur skulle du definiera Kristen Vetenskap?” Hon svarar: ”Som Guds lag, det godas lag, som tolkar och demonstrerar den gudomliga Principen och regeln för universell harmoni.” Sedan ställer hon frågor som: ”Är människan materiell eller andlig?” och: ”Hur bör jag gå till väga för att demonstrera Kristen Vetenskap vid helandet av sjuka?

Nej och ja
Nej och ja var från början en predikan och tjänade sedan som Mary Baker Eddys svar på en lokal prästs fördömande av Kristen Vetenskap. Nej och ja förtydligar Kristen Vetenskaps metafysik och lära och visar hur Kristen Vetenskap skiljer sig från andra trostraditioner. Hon förklarar hur Kristen Vetenskap grundades uteslutande på Kristi Jesu lära och hans helandeverksamhet.

Tvåspråkiga utgåvor med engelska på motstående sidor.

Rudimental Divine Science 
Through a question-and-answer format, Mary Baker Eddy explains the basic ideas of Christian Science. The first question is, “How would you define Christian Science?” She answers: “As the law of God, the law of good, interpreting and demonstrating the divine Principle and rule of universal harmony.” Subsequent questions include “Is man material or spiritual?” and “How should I undertake to demonstrate Christian Science in healing the sick?

No and Yes
Originally a sermon, No and Yes served as Mary Baker Eddy’s response to a local pastor’s denunciation of Christian Science. No and Yes clarifies the metaphysics and teachings of Christian Science and shows how Christian Science differs from other faith traditions. She explains how Christian Science was founded wholly on the teachings of Christ Jesus and his healing ministry.

Bilingual edition with English on facing pages.

Språk: Svenska
Formatera: Hårt omslag
Antal sidor: 46
Vikt: 0.23 kg
tjock: 12.7 x 18.7 cm

Language: Swedish
Format: Hardcover
Pages: 46
Weight: 0.5 lbs.
Dimensions: 5.0 x 7.38 inches