Skip to main content

Bibel, 2000 Bible

$30.00
Fund:
10100
Department:
70000
Object:
14000
Project:
0
P_type:
P
F_family:
Hardcover
Format:
Hardcover
P_family:
Bible
I_family:
Bibel, 2000
Language:
Swedish
Combined_Sort:
51
SKU:
P050B34581SW

Bibeln har under flera generationer givit miljontals människor både tröst och ledning. Mary Baker Eddy talade om Bibeln som sin enda lärobok och hänvisade till den många gånger i sina skrifter. Det centrala i Bibeln leder till insikt om Guds osvikliga godhet och mänsklighetens inneboende andlighet. Bibeln och Kristen Vetenskaps lärobok, Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften av Mary Baker Eddy, utgör tillsammans Kristi Vetenskaparkyrkans pastor. Det här är den auktoriserade bibelöversättning som använts när det gäller bibelcitat i den svenska översättningen av Vetenskap och hälsa.
 
Citat ur de här två böckerna utgör den auktoriserade textpredikan för varje vecka, vilken trycks som texter för Bibelstudier i Kristen Vetenskap kvartalshäfte.

The Bible has brought comfort and guidance to millions of people for generations. Mary Baker Eddy referred to the Bible as her only textbook and referenced it many times throughout her writings. At its core, the Bible inspires an understanding of God’s unfailing goodness and humanity’s innate spirituality. The Bible and the Christian Science textbook, Science and Health with Key to the Scriptures by Mary Baker Eddy constitute the Pastor of the Church of Christ, Scientist. This is the authorized Bible used for scriptural quotations in the Swedish translation of Science and Health.
 
Citations from these two books comprise the authorized weekly Bible Lesson sermon printed in the Christian Science Quarterly.

Språk: Svenska
Formatera: Hårt omslag
Vikt: 0.59 kg

Language: Swedish
Format: Hardcover
Weight: 1.3 lbs.